Richtlijnen

  • Landelijke Indicatoren Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker De indicatorenset is ontwikkeld om de kwaliteitsborging van het bevolkingsonderzoek borstkanker uniform vorm te geven. De indicatoren zullen gebruikt worden om het bevolkingsonderzoek te kunnen monitoren op lokaal, regionaal en landelijk niveau en om het bevolkingsonderzoek landelijk te evalueren. Voor zover er indicatoren (kengetallen) en/ of kwaliteitseisen al waren ontwikkeld door de uitvoeringsorganisaties, beroepsgroepen, of op Europees niveau is daarop aangesloten. De resultaten van de jaarlijkse landelijke monitor worden zoals altijd openbaar gemaakt. Evenals de 3‐5 jaarlijkse evaluatie. De indicatoren die nu in de monitor worden gepubliceerd, zijn beschreven in bijlage 1. Het RIVM/ Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) is verantwoordelijk voor de landelijke monitor en evaluatie van het bevolkingsonderzoek.
  • Richtlijnen database, mammacarcinoom:  richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar op evidence gebaseerde inzichten en aanbevelingen van algemene aard waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te verlenen. Na autorisatie van de richtlijn door een beroepsvereniging, wordt de richtlijn gezien als deel van de professionele standaard.
  • Oncoline: richtlijn oncologische zorg mammacarcinoom  deze richtlijn is een document met aanbevelingen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch handelen. Er wordt aangegeven wat in het algemeen de beste zorg is voor de vrouw met (verdenking op) een mammacarcinoom of voor hen die voor screening in aanmerking komen. De richtlijn beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van de screening, diagnostiek, behandeling en nazorg van het mammacarcinoom. Tevens wordt deze richtlijn gebruikt voor het maken van informatiemateriaal voor patiënten, in samenwerking met het KWF.
  • Oncoline Borstkanker  "De richtlijn borstkanker wordt op dit moment modulair gereviseerd . Deel 1 en 2 zijn eind 2017 geautoriseerd en in deze richtlijn opgenomen. Deel 3 is in de zomer van 2018 gepubliceerd Deel 4 is tot 1 juni 2019 als concept te beoordelen."
  • BIRADS Atlas The BI-RADS® Atlas provides standardized breast imaging findings terminology, report organization, assessment structure and a classification system for mammography, ultrasound and MRI of the breast. The report organization enables radiologists to provide a succinct review of mammography, ultrasound and MRI findings and to communicate the results to the referring physician in a clear and consistent fashion with a final assessment and a specific course of action.