Screening, deelnemer

Screeningsorganisaties

Wie zijn er betrokken bij de screening op borstkanker?

Alle vrouwen in Nederland van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu:  "De bevolkingsonderzoeken uit het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoek moeten in het hele land hetzelfde en van goede kwaliteit zijn. Om dit te bevorderen zijn de bevolkingsonderzoeken georganiseerd als programma’s met een landelijke regie. De minister van VWS heeft aan het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) de opdracht voor deze landelijke regie gegeven. Een groot aantal samenwerkende organisaties voert de bevolkingsonderzoeken uit. Binnen deze samenwerking heeft iedere partij een eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Door de gezamenlijke inspanningen van organisaties én professionals dragen de bevolkingsonderzoeken bij aan een gezondere samenleving."

BOB: Bevolkingsonderzoek op Borstkanker (BOB)"Screeningsorganisaties coördineren in hun regio de onderzoeken. Zij zijn verantwoordelijk voor een goede kwaliteit en een juiste uitvoering volgens de vastgestelde kaders van het bevolkingsonderzoek. Zij doen dit zelf of laten dit door andere organisaties doen. Ze informeren ook de betrokken beroepsgroepen over eventuele veranderingen in het bevolkingsonderzoek. Bij een aantalbevolkingsonderzoeken nodigen de uitvoeringsorganisaties de mensen uit die in aanmerking komen voor een onderzoek. Bij sommige bevolkingsonderzoeken zorgen zij er ook voor dat deelnemers de uitslag van het onderzoek krijgen." bron RIVM

LRCB:   "Het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) borgt en verbetert de kwaliteit van bevolkingsonderzoeken. Wij zien erop toe dat bevolkingsonderzoeken aan een minimale kwaliteitsstandaard voldoen, en dat professionals en apparatuur steeds beter functioneren. Zo wordt er maximaal rendement uit bevolkingsonderzoeken gehaald. Mensen en apparatuur monitoren we periodiek via visitaties. Op fysisch-technisch gebied voeren we kwaliteitscontrole-metingen uit op de beeldvormende systemen."

IKNL:    "Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. Ons doel: de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren."

PALGA:   " Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief. The nationwide network and registry of histo- and cytopathology in the Netherlands. Een databank met alle pathologie-uitslagen en een computernetwerk voor gegevens uitwisseling met alle pathologie-laboratoria in Nederland."

Screeningslaboranten

Screeningsradiologen